Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 17.583 din 30.03.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.38/24.02.2021 si nr. 62/ 24.03.2021, publicat in 16.04.2021!