Anunt Licitatie - Organizare licitatie publica - Municipiul Onesti

 Anunt Licitatie - Nr. 12.393 din 04.03.2021 - Organizare licitatie publica deschisa cu oferte in plic inchis, module, spatii, terenuriaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, conform HCL nr.130/29.06.2020, nr.109/28.05.2020, nr.228/23.12.2019, nr.37/24.02.2021 si nr. 13/ 27.01.2021, publicat in 17.03.2021!