Anunt Licitatie - Inchiriere module aflate in ”Centrul comercial Piata”, Piata Agroalimentara si Strandul municipal Onesti

 Anunt Licitatie - Nr.28.666 din 16.05.2019 - Inchirierea unor module comerciale din Centrul comercial PIATA, Piata Agroalimentare si Strandul Municipalaflate in proprietatea publica a Municipiului Onesti, publicat in 22.05.2019!