Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

   

Executare silita

Hotarari ale Consiliului Local 2009

Atributii

Art. 36. - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

 • a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
 • b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
 • c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
 • d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
 • e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
 • b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
 • c) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
 • c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
 • d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
 • e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 • f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 • a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
 • b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
 • c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
 • d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

  1. educatia;
  2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
  3. sanatatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publica;
  8. situatiile de urgenta;
  9. protectia si refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
  11. dezvoltarea urbana;
  12. evidenta persoanelor;
  13. podurile si drumurile publice;
  14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
  15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
  16. activitatile de administratie social-comunitara;
  17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
  18. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
  19. alte servicii publice stabilite prin lege;

 • b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
 • c) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
 • d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
 • f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
 • b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 • c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(Extras din Legea nr. 215/2001 republicată)

Comisii de specialitate

IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

1. Moraru Marian-Dorin
2. Calin-Ghioc Crenguta
3. Zarzu Ciprian Octavian
4. Cristea Alexandru
5. Florian Constantin

 

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

1. Lemnaru Emil
2. Radulescu Florin
3. Lazar Constantin
4. Dumitru Mihai
5. Rosca Sorin

 

 IIIComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

1. Sergentu Adrian
2. Herghelegiu Alina
3. Abageru Laura
4. Crăciun Elena
5. Agapi Mircea

 

 IVComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

1. Antohe Marica Loredana
2. Ostache Florin
3. Pașcu Elena Apăvăloaie
4. Ene Gheorghe
5. Geaboc-Badic Rodica-Mihaela

Inregistrari Sedinte Consiliul Local - Municipiul Onesti

 


 Anul  2020  


 

 

 

Sedinta  CL Onesti  30 Ianuarie 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2020


Sedinta  CL Onesti  23 Ianuarie 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 23.01.2020


Sedinta  CL Onesti  16 Ianuarie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 16.01.2020_RAJA,  Sedinta CL din 16.01.2020Anul  2019


Sedinta  CL Onesti  23 Decembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 23.12.2019 


Sedinta  CL Onesti  13 Decembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 13.12.2019 


Sedinta  CL Onesti  28 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 28.11.2019


Sedinta  CL Onesti  18 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 18.11.2019 


Sedinta  CL Onesti  14 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.11.2019  


Sedinta  CL Onesti  21 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 21.10.2019 


Sedinta  CL Onesti  14 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.10.2019


Sedinta  CL Onesti  01 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 01.10.2019 


Sedinta  CL Onesti  30 Septembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 30.09.2019


Sedinta  CL Onesti  24 Septembrie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 24.09.2019 


Sedinta  CL Onesti  10 Septembrie 2019

 Inregistrare  Sedinta CL din 10.09.2019 


Sedinta  CL Onesti  04 Septembrie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 04.09.2019


Sedinta  CL Onesti  26 August 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 26.08.2019 


Sedinta  CL Onesti  09 August 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 09.08.2019


Sedinta  CL Onesti  31 Iulie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 31.07.2019 


Sedinta  CL Onesti  18 Iunie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 18.06.2019  


Sedinta  CL Onesti  14 Iunie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.06.2019 


Sedinta  CL Onesti  28 Mai 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 28.05.2019


Sedinta  CL Onesti  24 Mai 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 24.05.2019


Sedinta  CL Onesti  22 Aprilie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 22.04.2019


Sedinta  CL Onesti  10 Aprilie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 10.04.2019


Sedinta  CL Onesti  21 Martie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 21.03.2019


Sedinta  CL Onesti  27 Februarie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 27.02.2019


Sedinta  CL Onesti  14 Februarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.02.2019


Sedinta  CL Onesti  04 Februarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 04.02.2019


Sedinta  CL Onesti  30 Ianuarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2019Anul  2018


Sedinta  CL Onesti  28 Decembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 28.12.2018


Sedinta  CL Onesti  21 Decembrie 2018  

Inregistrare  Sedinta CL din 21.12.2018 


Sedinta  CL Onesti  20 Decembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 20.12.2018


Sedinta  CL Onesti  13 Decembrie 2018  

Inregistrare  Sedinta CL din 13.12.2018 


Sedinta  CL Onesti  29 Noiembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 29.11.2018 


Sedinta  CL Onesti  15 Noiembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 15.11.2018 


Sedinta  CL Onesti  30 Octombrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 30.10.2018


Sedinta  CL Onesti  15 Octombrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 15.10.2018


Sedinta  CL Onesti  28 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 28.09.2018 


Sedinta  CL Onesti  17 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 17.09.2018


Sedinta  CL Onesti  03 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 03.09.2018  


Sedinta  CL Onesti  27 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 27.08.2018  


Sedinta  CL Onesti  14 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 14.08.2018


Sedinta  CL Onesti  06 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 06.08.2018


Sedinta  CL Onesti  12 Iulie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 12.07.2018


Sedinta  CL Onesti  28 Iunie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 28.06.2018


Sedinta  CL Onesti  07 Iunie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 07.06.2018


Sedinta  CL Onesti  16 Mai 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 16.05.2018


Sedinta  CL Onesti  26 Aprilie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 26.04.2018


Sedinta  CL Onesti  29 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 29.03.2018


Sedinta  CL Onesti  23 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 23.03.2018


Sedinta  CL Onesti 05 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 05.03.2018


Sedinta  CL Onesti 19 Februarie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 19.02.2018


Sedinta  CL Onesti 12 Februarie 2018

  Inregistrare  Sedinta CL din 12.02.2018


 Sedinta  CL Onesti 30 Ianuarie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2018


Sedinta  CL Onesti 18 Ianuarie 2018

     Inregistrare  Sedinta CL din 18.01.2018 Anul  2017 


Sedinta  CL Onesti 27 Decembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 27.12.2017 


Sedinta  CL Onesti 19 Decembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 19.12.2017 


Sedinta  CL Onesti 22 Noiembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 22.11.2017


Sedinta  CL Onesti 10 Noiembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 10.11.2017


Sedinta  CL Onesti 03 Octombrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 03.10.2017


Sedinta  CL Onesti 27 Septembrie 2017

     Partea 1 - Partea 2 - Partea 3


Sedinta  CL Onesti 19 Septembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 19.09.2017


Sedinta  CL Onesti 31 August 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 31.08.2017


Sedinta  CL Onesti 17 August 2017

    Partea 1 - Partea 2


 Sedinta  CL Onesti 31 Iulie 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 31.07.2017


Sedinta  CL Onesti 06 Iulie 2017

    Partea 1 - Partea 2 


Sedinta  CL Onesti 12 Iunie 2017

     Partea 1 - Partea 2 


Sedinta  CL Onesti-  30 Mai 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 30 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 22 Mai 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 22 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 05 Mai 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 05 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 18 Aprilie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 18 04 2017

 

Sedinta  CL Onesti 13 Aprilie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 13 04 2017

 

Sedinta  CL Onesti 12 Aprilie 2017

    Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti 30 Martie 2017

    Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti 10 Martie 2017

    Inregistrare  Sedinta CL din 10 03 2017

  

Sedinta  CL Onesti 28 Februarie 2017

   Inregistrare  Sedinta CL din 28 02 2017

 

Sedinta  CL Onesti 06 Februarie 2017

   Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti 19 Ianuarie 2017

   Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 


Sedinta  CL Onesti - 24  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 24 12 2016

 

Sedinta (extraordinara)  CL Onesti - 21  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 21 12 2016

 

Sedinta (ordinara)  CL Onesti - 21  Decembrie 2016

 Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onest i- 20  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 20 12 2016

 

Sedinta  CL Onesti - 01  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 12 2016

 

Sedinta  CL Onesti 17 Noiembrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

  

Sedinta  CL Onesti- 10  Noiembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 10 11 2016

 

Sedinta  CL Onesti25  Octombrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti- 13  Octombrie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 13 10 2016

 

Sedinta  CL Onesti03  Octombrie 2016

  Partea 1 - Partea 2

 

 Sedinta  CL Onesti- 27  Septembrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti- 15 Septembrie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 15 09 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 23 August 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 23 08 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 16 August 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

 Sedinta  CL Onesti- 18 Iulie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 18 07 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 07  Iulie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedință  CONSTITUIRE Consiliul Local Onesti28  IUNIE 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 


 

 Sedinta  CL Onesti- 26 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 26 05 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 16 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 16 05 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 12 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 12 05 201

 

 Sedinta  CL Onesti- 04 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 04 05 2016

 

Sedinta  CL Onesti21 Aprilie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti24 Martie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 admin

Sedinta  CL Onesti- 29 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 11  Februarie 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 19 02 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 15 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 11 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti20 Ianuarie 2016

  Partea 1 -  Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti- 11  Ianuarie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 01 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 22 Decembrie 2015

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti- 15  Decembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 15 12 2015

 

 Sedinta  CL Onesti- 01 Decembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 12 2015

  

Sedinta  CL Onesti19 Noiembrie 2015

 Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 29 Octombrie 2015

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

 Sedinta  CL Onesti- 08 Octombrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 08 10 2015

 

Sedinta  CL Onesti24 Septembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 24 09 2015

 

Sedinta  CL Onesti- 10 Septembrie 2015

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti- 27 August 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti31 Iulie 2015

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti22 Iunie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 22 06 2015

 

Sedinta  CL Onesti26 Mai 2015

 Partea 1 - Partea 2 

  

Sedinta  CL Onesti- 15 Mai 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 15 05 2015

 

Sedinta CL Onesti28 Aprilie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 28 04 2015

 

Sedinta CL Onesti31 Martie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 31 03 2015

 

Sedinta CL Onesti23 Februarie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 23 02 2015

 

Sedinta CL Onesti05 Februarie 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti29 Ianuarie 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

Sedinta  CL Onesti23 Decembrie 2014

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta CL Onesti- 15 Decembrie 2014

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

Comisii de specialitate 2012-2016

IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

1. Tofan Ioan
2. Alexe Corina
3. Zarzu Ciprian Octavian
4. Cristea Alexandru
5. Florian Constantin

 

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

1. Lemnaru Emil
2. Stan Lucian
3. Jitcovici Vicenţiu Aurelian
4. Martin Ştefan
5. Ene Gheorghe

 

 IIIComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

1. Sergentu Adrian
2. Gnatiuc Nicolae
3. Oprea Dănuţ
4. Lazăr Aurel
5. Agapi Mircea

 

 IVComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

1. Antohe Marica Loredana
2. Buzdugan Vasile
3. Pașcu Elena Apăvăloaie
4. Ene Gheorghe
5. Brînzaniuc Adrian

Subcategorii