EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

  

Executare silita

Hotarari ale Consiliului Local 2009

Atributii


Text extras din: 
Codul Administrativ 2019 - Guvernul României - Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 din 03 Iulie 2019

 

ARTICOLUL 129

Atribuţiile consiliului local

   (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

   a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

   a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

   b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2); 

   c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; 

   d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

   e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii. 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

   a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

   b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

   c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

   d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico- economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

   e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

   f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

   g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

   (5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

   b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

   c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor; 

   d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local. 

   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

   a) educaţia; 

   b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

   c) sănătatea; 

   d) cultura; 

   e) tineretul; 

   f) sportul; 

   g) ordinea publică; 

   h) situaţiile de urgenţă; 

   i) protecţia şi refacerea mediului; 

   j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

   k) dezvoltarea urbană; 

   l) evidenţa persoanelor; 

   m) podurile şi drumurile publice; 

   n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

   o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

   p) activităţile de administraţie social-comunitară; 

   q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

   r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

   s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

   (8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

   a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

   b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 

   (9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

   b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

   (10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local: 

   a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale; 

   b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 

   (11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

   (12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local. 

   (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale. 

   (14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisii de specialitate

IComisia nr. 1 de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

 

PRESEDINTE: Florian Constantin
SECRETAR:    Calin-Ghioc Crenguta
MEMBRII:      Moraru Marian-Dorin
                    Cristea Alexandru
                    Zarzu Ciprian Octavian

 

  IIComisia nr. 2 pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

PRESEDINTE: Lemnaru Emil
SECRETAR:    Radulescu Florin
MEMBRII:      Lazar Constantin
                    Dumitru Mihai
                    Rosca Sorin

 

 IIIComisia nr. 3  pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

PRESEDINTE: Sergentu Adrian
SECRETAR:    Preda Marin
MEMBRII:      Crăciun Elena
                    Agapi Mircea
                    Azoiței Ioan Gabriel

 

 IVComisia nr. pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

PRESEDINTE: Ene Gheorghe
SECRETAR:    Antohe Marica Loredana
MEMBRII:      Pașcu Elena Apăvăloaie
                    Ostache Florin
                    Panfil Gelu Ionuț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inregistrari Sedinte Consiliul Local - Municipiul Onesti

 


 Anul  2020  


 

 

 

 

 

 

 

Sedinta  CL Onesti - 02 Septembrie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 02.09.2020


 Sedinta  CL Onesti - 13 August 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 13.08.2020 


Sedinta  CL Onesti - 10 August 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 10.08.2020 


Sedinta  CL Onesti - 28 Iulie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 28.07.2020


Sedinta  CL Onesti - 14 Iulie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 14.07.2020


Sedinta  CL Onesti - 29 Iunie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 29.06.2020


Sedinta  CL Onesti - 22 Iunie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 22.06.2020


Sedinta  CL Onesti - 28 Mai 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 28.05.2020


Sedinta  CL Onesti - 30 Aprilie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 30.04.2020


Sedinta  CL Onesti - 13 Aprilie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 13.04.2020


Sedinta  CL Onesti - 11 Aprilie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 11.04.2020


Sedinta  CL Onesti - 08 Aprilie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 08.04.2020


Sedinta  CL Onesti - 18 Martie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 18.03.2020


Sedinta  CL Onesti - 09 Martie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 09.03.2020


Sedinta  CL Onesti - 20 Februarie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 20.02.2020


 Sedinta  CL Onesti - 07 Februarie 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 07.02.2020


Sedinta  CL Onesti  30 Ianuarie 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2020


Sedinta  CL Onesti  23 Ianuarie 2020 

Inregistrare  Sedinta CL din 23.01.2020


Sedinta  CL Onesti  16 Ianuarie 2020

Inregistrare  Sedinta CL din 16.01.2020_RAJA,  Sedinta CL din 16.01.2020Anul  2019


Sedinta  CL Onesti  23 Decembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 23.12.2019 


Sedinta  CL Onesti  13 Decembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 13.12.2019 


Sedinta  CL Onesti  28 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 28.11.2019


Sedinta  CL Onesti  18 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 18.11.2019 


Sedinta  CL Onesti  14 Noimbrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.11.2019  


Sedinta  CL Onesti  21 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 21.10.2019 


Sedinta  CL Onesti  14 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.10.2019


Sedinta  CL Onesti  01 Octombrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 01.10.2019 


Sedinta  CL Onesti  30 Septembrie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 30.09.2019


Sedinta  CL Onesti  24 Septembrie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 24.09.2019 


Sedinta  CL Onesti  10 Septembrie 2019

 Inregistrare  Sedinta CL din 10.09.2019 


Sedinta  CL Onesti  04 Septembrie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 04.09.2019


Sedinta  CL Onesti  26 August 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 26.08.2019 


Sedinta  CL Onesti  09 August 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 09.08.2019


Sedinta  CL Onesti  31 Iulie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 31.07.2019 


Sedinta  CL Onesti  18 Iunie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 18.06.2019  


Sedinta  CL Onesti  14 Iunie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.06.2019 


Sedinta  CL Onesti  28 Mai 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 28.05.2019


Sedinta  CL Onesti  24 Mai 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 24.05.2019


Sedinta  CL Onesti  22 Aprilie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 22.04.2019


Sedinta  CL Onesti  10 Aprilie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 10.04.2019


Sedinta  CL Onesti  21 Martie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 21.03.2019


Sedinta  CL Onesti  27 Februarie 2019 

Inregistrare  Sedinta CL din 27.02.2019


Sedinta  CL Onesti  14 Februarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 14.02.2019


Sedinta  CL Onesti  04 Februarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 04.02.2019


Sedinta  CL Onesti  30 Ianuarie 2019

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2019Anul  2018


Sedinta  CL Onesti  28 Decembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 28.12.2018


Sedinta  CL Onesti  21 Decembrie 2018  

Inregistrare  Sedinta CL din 21.12.2018 


Sedinta  CL Onesti  20 Decembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 20.12.2018


Sedinta  CL Onesti  13 Decembrie 2018  

Inregistrare  Sedinta CL din 13.12.2018 


Sedinta  CL Onesti  29 Noiembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 29.11.2018 


Sedinta  CL Onesti  15 Noiembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 15.11.2018 


Sedinta  CL Onesti  30 Octombrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 30.10.2018


Sedinta  CL Onesti  15 Octombrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 15.10.2018


Sedinta  CL Onesti  28 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 28.09.2018 


Sedinta  CL Onesti  17 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 17.09.2018


Sedinta  CL Onesti  03 Septembrie 2018 

Inregistrare  Sedinta CL din 03.09.2018  


Sedinta  CL Onesti  27 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 27.08.2018  


Sedinta  CL Onesti  14 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 14.08.2018


Sedinta  CL Onesti  06 August 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 06.08.2018


Sedinta  CL Onesti  12 Iulie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 12.07.2018


Sedinta  CL Onesti  28 Iunie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 28.06.2018


Sedinta  CL Onesti  07 Iunie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 07.06.2018


Sedinta  CL Onesti  16 Mai 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 16.05.2018


Sedinta  CL Onesti  26 Aprilie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 26.04.2018


Sedinta  CL Onesti  29 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 29.03.2018


Sedinta  CL Onesti  23 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 23.03.2018


Sedinta  CL Onesti 05 Martie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 05.03.2018


Sedinta  CL Onesti 19 Februarie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 19.02.2018


Sedinta  CL Onesti 12 Februarie 2018

  Inregistrare  Sedinta CL din 12.02.2018


 Sedinta  CL Onesti 30 Ianuarie 2018

Inregistrare  Sedinta CL din 30.01.2018


Sedinta  CL Onesti 18 Ianuarie 2018

     Inregistrare  Sedinta CL din 18.01.2018 Anul  2017 


Sedinta  CL Onesti 27 Decembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 27.12.2017 


Sedinta  CL Onesti 19 Decembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 19.12.2017 


Sedinta  CL Onesti 22 Noiembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 22.11.2017


Sedinta  CL Onesti 10 Noiembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 10.11.2017


Sedinta  CL Onesti 03 Octombrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 03.10.2017


Sedinta  CL Onesti 27 Septembrie 2017

     Partea 1 - Partea 2 - Partea 3


Sedinta  CL Onesti 19 Septembrie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 19.09.2017


Sedinta  CL Onesti 31 August 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 31.08.2017


Sedinta  CL Onesti 17 August 2017

    Partea 1 - Partea 2


 Sedinta  CL Onesti 31 Iulie 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 31.07.2017


Sedinta  CL Onesti 06 Iulie 2017

    Partea 1 - Partea 2 


Sedinta  CL Onesti 12 Iunie 2017

     Partea 1 - Partea 2 


Sedinta  CL Onesti-  30 Mai 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 30 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 22 Mai 2017

      Inregistrare  Sedinta CL din 22 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 05 Mai 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 05 05 2017 


Sedinta  CL Onesti 18 Aprilie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 18 04 2017

 

Sedinta  CL Onesti 13 Aprilie 2017

     Inregistrare  Sedinta CL din 13 04 2017

 

Sedinta  CL Onesti 12 Aprilie 2017

    Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti 30 Martie 2017

    Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti 10 Martie 2017

    Inregistrare  Sedinta CL din 10 03 2017

  

Sedinta  CL Onesti 28 Februarie 2017

   Inregistrare  Sedinta CL din 28 02 2017

 

Sedinta  CL Onesti 06 Februarie 2017

   Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti 19 Ianuarie 2017

   Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 


Sedinta  CL Onesti - 24  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 24 12 2016

 

Sedinta (extraordinara)  CL Onesti - 21  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 21 12 2016

 

Sedinta (ordinara)  CL Onesti - 21  Decembrie 2016

 Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onest i- 20  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 20 12 2016

 

Sedinta  CL Onesti - 01  Decembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 12 2016

 

Sedinta  CL Onesti 17 Noiembrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

  

Sedinta  CL Onesti- 10  Noiembrie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 10 11 2016

 

Sedinta  CL Onesti25  Octombrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti- 13  Octombrie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 13 10 2016

 

Sedinta  CL Onesti03  Octombrie 2016

  Partea 1 - Partea 2

 

 Sedinta  CL Onesti- 27  Septembrie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti- 15 Septembrie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 15 09 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 23 August 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 23 08 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 16 August 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

 Sedinta  CL Onesti- 18 Iulie 2016

   Inregistrare  Sedinta CL din 18 07 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 07  Iulie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedință  CONSTITUIRE Consiliul Local Onesti28  IUNIE 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 


 

 Sedinta  CL Onesti- 26 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 26 05 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 16 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 16 05 2016

 

 Sedinta  CL Onesti- 12 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 12 05 201

 

 Sedinta  CL Onesti- 04 Mai 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 04 05 2016

 

Sedinta  CL Onesti21 Aprilie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti24 Martie 2016

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 admin

Sedinta  CL Onesti- 29 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 11  Februarie 2016

  Inregistrare  Sedinta CL din 19 02 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 15 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 11 Februarie 2016

  Partea 1 - Partea 2 Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti20 Ianuarie 2016

  Partea 1 -  Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti- 11  Ianuarie 2016

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 01 2016

 

Sedinta  CL Onesti- 22 Decembrie 2015

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

 Sedinta  CL Onesti- 15  Decembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 15 12 2015

 

 Sedinta  CL Onesti- 01 Decembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 01 12 2015

  

Sedinta  CL Onesti19 Noiembrie 2015

 Partea 1 - Partea 2 

 

Sedinta  CL Onesti- 29 Octombrie 2015

  Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

 Sedinta  CL Onesti- 08 Octombrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 08 10 2015

 

Sedinta  CL Onesti24 Septembrie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 24 09 2015

 

Sedinta  CL Onesti- 10 Septembrie 2015

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti- 27 August 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti31 Iulie 2015

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta  CL Onesti22 Iunie 2015

 Inregistrare  Sedinta CL din 22 06 2015

 

Sedinta  CL Onesti26 Mai 2015

 Partea 1 - Partea 2 

  

Sedinta  CL Onesti- 15 Mai 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 15 05 2015

 

Sedinta CL Onesti28 Aprilie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 28 04 2015

 

Sedinta CL Onesti31 Martie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 31 03 2015

 

Sedinta CL Onesti23 Februarie 2015

Inregistrare  Sedinta CL din 23 02 2015

 

Sedinta CL Onesti05 Februarie 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3

 

Sedinta  CL Onesti29 Ianuarie 2015

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

 

Sedinta  CL Onesti23 Decembrie 2014

Partea 1 - Partea 2

 

Sedinta CL Onesti- 15 Decembrie 2014

Partea 1 - Partea 2 - Partea 3 - Partea 4

Comisii de specialitate 2012-2016

IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

1. Tofan Ioan
2. Alexe Corina
3. Zarzu Ciprian Octavian
4. Cristea Alexandru
5. Florian Constantin

 

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

1. Lemnaru Emil
2. Stan Lucian
3. Jitcovici Vicenţiu Aurelian
4. Martin Ştefan
5. Ene Gheorghe

 

 IIIComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

1. Sergentu Adrian
2. Gnatiuc Nicolae
3. Oprea Dănuţ
4. Lazăr Aurel
5. Agapi Mircea

 

 IVComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

1. Antohe Marica Loredana
2. Buzdugan Vasile
3. Pașcu Elena Apăvăloaie
4. Ene Gheorghe
5. Brînzaniuc Adrian

Subcategorii